สันติวงศ์ ช. DASH Diet : อาหารต้านโรคความดันโลหิตสูง. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 101–111, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/254275. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.