เดชารัตน์ โ.; เพชรห้วยลึก พ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของบุคลากรในสถานศึกษา. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 127–139, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/255144. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.