อุ่นพรมมี ส. ส่วนนำของวารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 16, n. 1, p. ก-ซ, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/255312. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.