อุ่นพรมมี ส. คำแนะนำสำหรับผู้เขียน ปีที่ 16 ฉบับที่ 1. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 16, n. 1, p. a-j, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/255314. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.