กัฬหะสุต ส.; เชียงทอง พ.; พงษ์ปรสุวรรณ์ ส.; แก้วกุลฑล น.; ศรีทองเหลือง ศ. ผลของโปรแกรมลดสิ่งก่อความเครียดร่วมกับการสนับสนุนทางสังคม ต่อความเครียดและอายุครรภ์เมื่อคลอดของหญิงตั้งครรภ์ ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ที่เข้ารับการรักษาในห้องคลอด โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 59–74, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/255376. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.