ธนูทอง ก.; ยินดีสุข ธ.; บรรเทือง ป.; โภคทิพย์ ส.; จารุวัชรีวงศ์ ส. บทบาทพยาบาลในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 203–213, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/255766. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.