ราชวงศ์ ธ. ต้นทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 214–222, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/255960. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.