พันธุ์พานิช พ.; ธาตรี โบสิทธิพิเชฏฐ์ ธ. โ.; ลีศรี ธ. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องของภาวะกรดยูริกในเลือดสูงที่ไม่มีอาการ ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 251–264, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/255982. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.