วณิชย์นิรมล ศ.; วีระเมธาชัย ศ.; ลีศรี ธ. อุบัติการณ์และปัจจัยเชิงทำนาย ภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มารับบริการศูนย์การตรวจค้นหาและคัดแยกโควิดครบวงจร โรงพยาบาลสระบุรี : การศึกษาระยะ 14 วันหลังการวินิจฉัย. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 343–355, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/256011. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.