พรหมสาขา ณ สกลนคร ป. ความเชื่อเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและการอยู่ไฟของมารดาหลังคลอด. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 516–531, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/256545. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.