พิสัยพันธุ์ ส.; วงศ์ตรี อ. . .; ชาบัวคำ ณ. ความรู้และทัศนคติในการดูแลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 325–342, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/256578. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.