เดชารัตน์ โ.; คิดดี พ. ผลการใช้โปรแกรมการปรับปรุงการทำงานตามหลักการ 5 ส. ในร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 642–658, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/257427. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.