ชนะพาล น. รูปแบบการดำเนินงานการจัดการภาวะซีดในเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 565–580, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/257847. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.