สุมนนอก ส.; อวยสวัสดิ์ ม.; ลุนละวงศ์ ศ.; ประจุดทะเก ช. การพัฒนารูปแบบบริการฝากครรภ์เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ในเขตสุขภาพที่ 9 ตามแนววิถีชีวิตใหม่. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 690–710, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/258230. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.