ไชยชนะแสง ท.; ทาระคำ เ.; ล้วนแก้ว ม.; พวงศรีเคน ส.; โพธิ์ศรี อ.; จันทนาม ว.; กันทะโล ข.; พิพัฒน์ธนวงศ์ ว.; วรรณโพธิ์ ว. การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลเด็กสมองพิการ. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 16, n. 3, p. 957–968, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/258786. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.