สงวนพงษ์ ย.; แสงทอง ว.; จันทกุล จ. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในด้านโภชนาการเด็กปฐมวัย และส่วนประสมทางการตลาดของผู้ปกครอง ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 16, n. 3, p. 999–1015, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/258788. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.