พันธ์วิไล จ.; มณีรัตน์ น.; ปวนไฝ ส.; ศรีสวัสดิ์ ส.; ดวงแสนจันทร์ ว. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 16, n. 3, p. 882–895, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/258882. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.