พลาเศรษฐ ก.; สุวรรณกูฎ น.; มีนาเขตร ภ.; นักรู้กำพลพัฒน์ ส. . การจัดการของชุมชนเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19). วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 16, n. 3, p. 908–923, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/258895. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.