ชาญสูงเนิน จ.; สุภานันท์ ธ. ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการต่อความเครียด ของผู้ดูแลผู้พิการติดเตียงที่บ้าน. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 16, n. 3, p. 924–938, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/258903. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.