เมธาบุตร ช. การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 16, n. 3, p. 969–985, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/259093. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.