สุทธิธรรมถาวร อ. ประสิทธิผลของรูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กพัฒนาการล่าช้า. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 16, n. 3, p. 986–998, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/259144. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.