เสตะปุระ ป.; ไชยสงคราม ณ. ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 16, n. 3, p. 1070–1084, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/259768. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.