จันทร์มาลี ศ.; แตงอ่อน พ.; ม่วงงาม ข.; แขกพงษ์ พ.; หอมจิตสุขฤทัย จ.; ประเสริฐไทย ช. ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอย ในตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 150–165, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/260059. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.