ศรีสงวน ณ.; ธรรมกุล ธ.; ประเสริฐชัย อ. ปัจจัยและผลกระทบทางทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 88–104, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/260064. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.