โพธิ์พงศ์ พ. การออกหน่วยทันตกรรม ในเรือนจำอำเภอชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 121–134, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/260185. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.