เหล่าคมพฤฒาจารย์ จ.; เปลรินทร์ เ.; สาลาสุตา จ.; นารถชัยภูมิ ช.; พันธ์เปี่ยม ฐ.; มูลบัวภา ธ.; สีหานารถ พ.; เหล่าคมพฤฒาจารย์ ธ.; แสนเหลา พ. ความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ของมารดาหลังคลอด ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 207–220, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/260281. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.