รุ่งเรือง อ.; สัตยวงศ์ทิพย์ พ. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเสี่ยงสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 272–287, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/260452. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.