ธนธรรมสถิต ศ.; แสงวงษ์ ม.; บุญสุข ศ.; ภาวะสุทธิพงษ์ ฐ.; จันทบุตร ร.; เจริญผล จ.; จันทร์นวล น. ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด ภาวะสุขภาพจิต และพฤติกรรมสุขภาพ กับคุณภาพชีวิต ของวัยทำงานในสำนักงานเทศบาลเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 314–325, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/260483. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.