เซียงหนู น.; แปะกระโทก น.; ชโลปถัมภ์ ส.; โล่ห์ทวีมงคล ป. ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายที่บ้าน ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ผ่านระบบออนไลน์ เขตนครชัยบุรินทร์. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 288–302, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/260834. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.