แสวงบุญ เ.; ไชยกุลวัฒนา อ. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดและความวิตกกังวล ในเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) พื้นที่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 17, n. 2, p. 465–478, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/261008. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.