กออิสรานุภาพ น.; สำราญเนตร ว.; โพธารินทร์ ว. ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล จากการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 17, n. 2, p. 453–464, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/261156. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.