หลิ่วน้อย ว.; พงษ์แสงพันธ์ ไ.; พิบูลย์ ก.; อุปวงษาพัฒน์ ธ. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้สูงอายุในภาคตะวันออก. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 17, n. 2, p. 307–407, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/261172. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.