สิงหเสนี อ.; ทองปากน้ำ ช.; บุญเจริญพานิช ส. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ของข้าราชการชายทหารอากาศ เขตดอนเมืองกองทัพอากาศ. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 17, n. 2, p. 521–531, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/261295. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.