เจริญพันธ์ ก. การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 17, n. 2, p. 543–558, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/261303. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.