อุ่นพรมมี ส. ส่วนนำของวารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2566). วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 17, n. 1, p. ก-ฌ, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/261354. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.