อนันต์ดิลกฤทธิ์ ภ. ภาวะปริชานบกพร่องเล็กน้อย. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 381–393, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/261356. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.