สมทรัพย์ เ. การแพทย์แผนไทย: การประยุกต์ใช้ในการดูแลสตรีตั้งครรภ์. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 17, n. 2, p. 507–520, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/261446. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.