อุ่นพรมมี ส. ส่วนนำของวารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2566). วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 17, n. 2, p. ก-ญ, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/261840. Acesso em: 19 พ.ค. 2024.