ขันทอง ภ.; วทัญญูเลิศสกุล เ.; ประชุมรักษ์ ว. การประเมินผลและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการคัดกรองภาวะสมองเสื่อม ผ่านแอปพลิเคชัน Dementia U-Care ในชุมชนบ้านหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 17, n. 2, p. 576–589, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/261997. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.