ทิหวาย พ.; ประดิษฐปรีชา อ.; บรรจงศิริ ก. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยใช้แล้วของประชาชน ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 17, n. 3, p. 842–855, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/262190. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.