เพียงแก้ว ภ. .; เชียงสาพันธ์ พ.; อินทร์เอี่ยม พ. .; จันทร์พาณิชย์ ค. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำทิศทางองค์กรไปปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จังหวัดอุดรธานี. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 17, n. 3, p. 908–920, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/262648. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.