วงศ์กีรติเมธาวี ท.; นิมะ ซ.; ทิววัฒน์ปกรณ์ จ.; สุขอุบล ส. อุบัติการณ์การหกล้มในผู้สูงอายุและการป้องกันด้วยการออกกำลังกาย ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 17, n. 3, p. 952–965, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/262833. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.