เพชรล้ำ อ.; บุตรประพันธ์ ธ. การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้รับบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 17, n. 3, p. 921–935, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/263125. Acesso em: 25 พ.ค. 2024.