วงษ์ศรีแก้ว จ.; วงค์โพธิ์ บ.; วีระวัฒนานนท์ ว.; จันพุ่ม ศ. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ของตัวบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลต้นแบบ. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 18, n. 1, p. 13–25, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/263971. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.