สวัสดิกุล ช.; พูนธีราธร ก.; ทิววัฒน์ปกรณ์ จ.; ทองขจร น. การพัฒนาระบบป้องกันล้มของผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลนครหาดใหญ่. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 18, n. 1, p. 39–49, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/264009. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.