ธรรมชาติ อ. ผลการดูแลผู้ป่วยมีภาวะถอนพิษสุราแบบผู้ป่วยใน โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 18, n. 1, p. 61–71, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/264296. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.