ด่านไทยวัฒนา ศ.; โสฬส ว.; YUAN, W. การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุด้วยการฝังเข็ม. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 18, n. 1, p. 169–178, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/265224. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.