นวลสีทอง ณ.; ภัทรศิริสมบูรณ์ ภ.; ทองสว่าง ก.; ภุชงค์ชัย ธ.; สุขบัว ก.; ปรอยโคกสูง บ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะอ้วนลงพุงในกลุ่มวัยทำงาน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 406–418, 2024. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/266004. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.