โสฬส ว.; ด่านไทยวัฒนา ศ. การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 419–432, 2024. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/266028. Acesso em: 20 พ.ค. 2024.