สาระรัตน์ ช.; ต.เทียนประเสริฐ ศ. การพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยการตรวจค้นหาไวรัส HPV ด้วยวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตนเอง ของสตรีกลุ่มเสี่ยง ในโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, [S. l.], v. 18, n. 1, p. 351–365, 2024. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/266250. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.